Videographer Ion Volosciuc (Ki-si-nhốp, Môn-đô-va)
Videographer Dima Raduga (Mát-xcơ-va, Nga)
Videographer Leo Bartulica (Split, Crô-a-ti-a)
Videographer BeQ@ shavidze (Tbi-li-xi, Giê-oóc-gi-a)