Videographer Pedro Martins (Porto, Bồ Đào Nha)
Videographer Александр Иванов (Rostov trên sông Đông, Nga)
Videographer Alexandr Vrabie (Ki-si-nhốp, Môn-đô-va)