Videographer Fratea Nicolae (Ki-si-nhốp, Môn-đô-va)
Videographer 77 Films (Ma-đrít, Tây Ban Nha)