Videographer OVE Films (Nottingham, Vương Quốc Anh)
Videographer Avto Chipashvili (Tbi-li-xi, Giê-oóc-gi-a)
Videographer Feruzbek Saburov (Ta-sơ-ken, U-dơ-bê-ki-xtan)
Videographer Tobe T Nguyen (Hà Nội, Việt Nam)