Videographer Robu Grigore (Ki-si-nhốp, Môn-đô-va)
Videographer Alexandr Vrabie (Ki-si-nhốp, Môn-đô-va)
Videographer Chris Papis (Paphos, Đảo Síp)